Kategorie
Uncategorized

Krok w stronę zmian

Sysco Polska Sp. z o.o. oraz Fundacja Obiektywna zapraszają
do udziału w projekcie „Krok w stronę zmian”.

KONTAKT

Biuro Projektu:

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 4b, 02-797 Warszawa

III piętro

Punkt Aktywnej Integracji (PAI),

czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-15:00

tel. +48 730 210 159

rekrutacja@krokwstronezmian.pl

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej w wysokości 313 199, 53 zł

Projekt „Krok w stronę zmian” realizowany jest przez Sysco Polska Sp. z o.o. w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 2 087 996,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 670 397,50 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.12.2022 r. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 150 osób niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj., osób bezrobotnych, bezdomnych, z niepełnosprawnością, opuszczających więzienia, uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków), zamieszkujących w województwie mazowieckim, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.

Projekt jest skierowany jest do 150 mieszkańców Mazowsza – w tym minimum 90 kobiet i 15 osób z niepełnosprawnością (w tym 8 kobiet) – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Spośród 150 osób – min. 29 osób stanowią osoby bierne zawodowo. Wsparcie w projekcie może być udzielane osobom korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującym się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających minimum 1 z przesłanek określoną w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r o pomocy społecznej:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) trudności w integracji osób , które otrzymały status uchodźcy;

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) alkoholizmu lub narkomanii;

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ze względu na charakter projektu i przewidziane wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, uczestnikami projektu mogą być tylko osoby pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy muszą posiadać III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach Projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

 1. Diagnoza potencjałów i problemów UP projektu wraz z tworzeniem indywidualnych programów reintegracji w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR)
 2. Trening umiejętności społecznych 
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne 
 4. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne/rodzinne/finansowe/obywatelskie i inne wg potrzeb) 
 5. Warsztaty edukacji prozatrudnieniowej 
 6. Szkolenia zawodowe 
 7. Indywidualny trening kariery 
 8. Pośrednictwo pracy/brokering edukacyjny 
 9. Staże zawodowe

  Szczegółowy opis form wsparcia znajduje się w Regulaminie projektu – sekcja DOKUMENTY PROJEKTU.

Dla uczestników projektu, którzy zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie polegające na refundacji przez Sysco Polska Sp. z o.o. kosztów poniesionych przez uczestników projektu z tytułu sprawowania opieki.

Uczestnicy/czki projektu, którzy zamieszkują poza terenem m.st. Warszawy, mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na zasadzie refundacji przez Sysco Polska Sp. z o.o. kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej.

Szczegółowy opis procedury wsparcia oraz komplet wzorów dokumentów dostępny jest w sekcji DOKUMENTY PROJEKTU.

MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA:

Wsparcie indywidualne i grupowe realizowane będzie w:

Punkcie Aktywnej Integracji (PAI),

Al.Ken 18/4b, 02-797 Warszawa

tel. +48 730 210 159; +48 730 210 161

rekrutacja@krokwstronezmian.pl

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w PAI – listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są raz w tygodniu, o ile w danym okresie zgłoszą się Kandydaci/Kandydatki do projektu.

 1. Zgłoszenia Kandydatów zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@krokwstronezmian.pl, osobiście lub listownie na adres: Punkt Aktywnej Integracji, 02-797 Warszawa, Al. Ken 18/4b.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  w wersji papierowej w Punkcie Aktywnej Integracji oraz w wersji elektronicznej w sekcji: DOKUMENTY PROJEKTU
 3. Ocenie podlegać będą kryteria formalne:
 • poprawnie wypełniony formularz;
 • przynależność do grupy docelowej;
 • miejsce zamieszkania;

W ramach kryteriów formalnych punkty dodatkowe zostaną przyznane:

 • osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – + 10 pkt
 • osobom doświadczającym wielokrotnego wykluczenia – +8 pkt
 • osobom zamieszkującym gminy Województwa mazowieckiego poniżej progu defaworyzacji wg. Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego – +6 pkt
 • osobom z niepełnosprawnością – +5 pkt
 • kobietom – + 4 pkt
 • osobom bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy – + 2 pkt

oraz merytoryczne:

 • rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz rozmowy – ocena motywacji do udziału w projekcie i stan przydatności wsparcia do potrzeb kandydata w skali od 0 do 10 punktów otrzymane od każdego z oceniających.
 1. Do Projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, priorytetowo będą traktowane osoby należące do jednej z poniższych grup i spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • Osoby korzystające z PO PŻ
 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Kobiety
 1. W ramach rekrutacji zostaną sporządzone oddzielne listy rankingowe dla kobiet i mężczyzn.
 2. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, zrezygnuje, na powstałe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 3. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

135 (w tym 81 kobiet)

2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu

29 (w tym 18 kobiet)

3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

40 (w tym 24 kobiet)

4

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)

34 %

5

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa)

25%

6

Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)

34%

7

Odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej

12%

8

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji społecznej

150 (w tym 90 kobiet)

9

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji edukacyjnej

150 (w tym 90 kobiet)

10

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji prozatrudnieniowej

150 (w tym 90 kobiet)

11

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

150 (w tym 90 kobiet)

12

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

15 (w tym 8 kobiet)

13

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których opracowano w projekcie indywidualną ścieżkę reintegracji realizowaną na podstawie umowy na wzór kontraktu socjalnego

150 (w tym 90 kobiet)