Kategorie
Uncategorized

Krok w stronę zmian

Sysco Polska Sp. z o.o. oraz Fundacja Obiektywna zapraszają
do udziału w projekcie „Krok w stronę zmian”.

KONTAKT

Biuro Projektu:

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 4b, 02-797 Warszawa

III piętro

Punkt Aktywnej Integracji (PAI),

czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-15:00

tel. +48 730 210 159

rekrutacja@krokwstronezmian.pl

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej w wysokości 313 199, 53 zł

Projekt „Krok w stronę zmian” realizowany jest przez Sysco Polska Sp. z o.o. w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 2 087 996,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 670 397,50 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.12.2022 r. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 150 osób niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj., osób bezrobotnych, bezdomnych, z niepełnosprawnością, opuszczających więzienia, uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków), zamieszkujących w województwie mazowieckim, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.

Projekt jest skierowany jest do 150 mieszkańców Mazowsza – w tym minimum 90 kobiet i 15 osób z niepełnosprawnością (w tym 8 kobiet) – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Spośród 150 osób – min. 29 osób stanowią osoby bierne zawodowo. Wsparcie w projekcie może być udzielane osobom korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującym się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających minimum 1 z przesłanek określoną w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r o pomocy społecznej:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) trudności w integracji osób , które otrzymały status uchodźcy;

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) alkoholizmu lub narkomanii;

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ze względu na charakter projektu i przewidziane wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, uczestnikami projektu mogą być tylko osoby pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy muszą posiadać III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach Projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

 1. Diagnoza potencjałów i problemów UP projektu wraz z tworzeniem indywidualnych programów reintegracji w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR)
 2. Trening umiejętności społecznych 
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne 
 4. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne/rodzinne/finansowe/obywatelskie i inne wg potrzeb) 
 5. Warsztaty edukacji prozatrudnieniowej 
 6. Szkolenia zawodowe 
 7. Indywidualny trening kariery 
 8. Pośrednictwo pracy/brokering edukacyjny 
 9. Staże zawodowe

  Szczegółowy opis form wsparcia znajduje się w Regulaminie projektu – sekcja DOKUMENTY PROJEKTU.

Dla uczestników projektu, którzy zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie polegające na refundacji przez Sysco Polska Sp. z o.o. kosztów poniesionych przez uczestników projektu z tytułu sprawowania opieki.

Uczestnicy/czki projektu, którzy zamieszkują poza terenem m.st. Warszawy, mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na zasadzie refundacji przez Sysco Polska Sp. z o.o. kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej.

Szczegółowy opis procedury wsparcia oraz komplet wzorów dokumentów dostępny jest w sekcji DOKUMENTY PROJEKTU.

MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA:

Wsparcie indywidualne i grupowe realizowane będzie w:

Punkcie Aktywnej Integracji (PAI),

Al.Ken 18/4b, 02-797 Warszawa

tel. +48 730 210 159; +48 730 210 161

rekrutacja@krokwstronezmian.pl

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w PAI – listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są raz w tygodniu, o ile w danym okresie zgłoszą się Kandydaci/Kandydatki do projektu.

 1. Zgłoszenia Kandydatów zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@krokwstronezmian.pl, osobiście lub listownie na adres: Punkt Aktywnej Integracji, 02-797 Warszawa, Al. Ken 18/4b.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  w wersji papierowej w Punkcie Aktywnej Integracji oraz w wersji elektronicznej w sekcji: DOKUMENTY PROJEKTU
 3. Ocenie podlegać będą kryteria formalne:
 • poprawnie wypełniony formularz;
 • przynależność do grupy docelowej;
 • miejsce zamieszkania;

W ramach kryteriów formalnych punkty dodatkowe zostaną przyznane:

 • osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – + 10 pkt
 • osobom doświadczającym wielokrotnego wykluczenia – +8 pkt
 • osobom zamieszkującym gminy Województwa mazowieckiego poniżej progu defaworyzacji wg. Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego – +6 pkt
 • osobom z niepełnosprawnością – +5 pkt
 • kobietom – + 4 pkt
 • osobom bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy – + 2 pkt

oraz merytoryczne:

 • rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz rozmowy – ocena motywacji do udziału w projekcie i stan przydatności wsparcia do potrzeb kandydata w skali od 0 do 10 punktów otrzymane od każdego z oceniających.
 1. Do Projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, priorytetowo będą traktowane osoby należące do jednej z poniższych grup i spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • Osoby korzystające z PO PŻ
 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Kobiety
 1. W ramach rekrutacji zostaną sporządzone oddzielne listy rankingowe dla kobiet i mężczyzn.
 2. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, zrezygnuje, na powstałe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 3. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

135 (w tym 81 kobiet)

2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu

29 (w tym 18 kobiet)

3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

40 (w tym 24 kobiet)

4

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)

34 %

5

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa)

25%

6

Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)

34%

7

Odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej

12%

8

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji społecznej

150 (w tym 90 kobiet)

9

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji edukacyjnej

150 (w tym 90 kobiet)

10

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji prozatrudnieniowej

150 (w tym 90 kobiet)

11

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

150 (w tym 90 kobiet)

12

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

15 (w tym 8 kobiet)

13

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których opracowano w projekcie indywidualną ścieżkę reintegracji realizowaną na podstawie umowy na wzór kontraktu socjalnego

150 (w tym 90 kobiet)

 

 

Kategorie
Uncategorized

Projekt NOw

Zakończenie projektu NOw

Jeśli śledzicie naszego Facebooka to wiecie czym w ostatnim czasie żyliśmy 🙂

Dla pozostałych za chwilę więcej informacji na temat projektu i podsumowanie! 

Skontaktuj się z nami już teraz !

Kategorie
Uncategorized

2-gie urodziny Fundacji!

Świętujemy 2-gie urodziny!

Z tej okazji to my mamy dla WAS PREZENTY!

W ostatnim czasie dużo u Nas o łąkach kwietnych🌷💐🌾
I to właśnie mamy dla Was 🙂
WASZE PRYWATNE NASIONKA DO BALKONOWEJ ŁĄKI KWIETNEJ !!!

Od marca same prowadzimy działania na polu, gdzie posadziłyśmy łąkę kwietną 🙂
projekt nazywa się #obiektywnałąka

Jego początkiem jest stworzenie łąki kwietnej a następnie zapszczelenie jej, prowadzanie zajęć edukacyjnych oraz utworzenie miejsca, w którym zatrudniać będziemy osoby osadzone.

Jedyny koszt waszych nasion to koszt przesyłki 🙂

Możecie wybrać formę dostawy z poniższych:
List polecony ekonomiczny Poczta Polska 8,00 zł
Paczka ekonomiczna Poczta Polska 15,00 zł
Paczka polecona Poczta Polska 16,00 zł
Paczkomat InPost 15,00 zł

My już mamy swoją łąkę kwietną, a Ty?

 

Skontaktuj się z nami już teraz !