Kategorie
Uncategorized

Zbiórka darów

Organizujemy zbiórkę darów dla naszych sąsiadów z Ukrainy. Dary zbieramy w biurze – al. Komisji Edukacji Narodowej 18/4b. Możemy również odebrać dary, w tym celu prosimy o kontakt pod nr: 502-470-997 (Paulina) lub 512-741-522 (Kasia). 
Szczegóły poniżej:

 

 

Kategorie
Uncategorized

Krok w stronę zmian

Sysco Polska Sp. z o.o. oraz Fundacja Obiektywna zapraszają
do udziału w projekcie „Krok w stronę zmian”.

KONTAKT

Biuro Projektu:

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 4b, 02-797 Warszawa

III piętro

Punkt Aktywnej Integracji (PAI),

czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-15:00

tel. +48 730 210 159

rekrutacja@krokwstronezmian.pl

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej w wysokości 313 199, 53 zł

Projekt „Krok w stronę zmian” realizowany jest przez Sysco Polska Sp. z o.o. w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 2 087 996,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 670 397,50 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.12.2022 r. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 150 osób niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj., osób bezrobotnych, bezdomnych, z niepełnosprawnością, opuszczających więzienia, uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków), zamieszkujących w województwie mazowieckim, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.

Projekt jest skierowany jest do 150 mieszkańców Mazowsza – w tym minimum 90 kobiet i 15 osób z niepełnosprawnością (w tym 8 kobiet) – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Spośród 150 osób – min. 29 osób stanowią osoby bierne zawodowo. Wsparcie w projekcie może być udzielane osobom korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującym się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających minimum 1 z przesłanek określoną w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r o pomocy społecznej:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) trudności w integracji osób , które otrzymały status uchodźcy;

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) alkoholizmu lub narkomanii;

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ze względu na charakter projektu i przewidziane wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, uczestnikami projektu mogą być tylko osoby pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy muszą posiadać III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach Projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

 1. Diagnoza potencjałów i problemów UP projektu wraz z tworzeniem indywidualnych programów reintegracji w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR)
 2. Trening umiejętności społecznych 
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne 
 4. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne/rodzinne/finansowe/obywatelskie i inne wg potrzeb) 
 5. Warsztaty edukacji prozatrudnieniowej 
 6. Szkolenia zawodowe 
 7. Indywidualny trening kariery 
 8. Pośrednictwo pracy/brokering edukacyjny 
 9. Staże zawodowe

  Szczegółowy opis form wsparcia znajduje się w Regulaminie projektu – sekcja DOKUMENTY PROJEKTU.

Dla uczestników projektu, którzy zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie polegające na refundacji przez Sysco Polska Sp. z o.o. kosztów poniesionych przez uczestników projektu z tytułu sprawowania opieki.

Uczestnicy/czki projektu, którzy zamieszkują poza terenem m.st. Warszawy, mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na zasadzie refundacji przez Sysco Polska Sp. z o.o. kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej.

Szczegółowy opis procedury wsparcia oraz komplet wzorów dokumentów dostępny jest w sekcji DOKUMENTY PROJEKTU.

MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA:

Wsparcie indywidualne i grupowe realizowane będzie w:

Punkcie Aktywnej Integracji (PAI),

Al.Ken 18/4b, 02-797 Warszawa

tel. +48 730 210 159; +48 730 210 161

rekrutacja@krokwstronezmian.pl

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w PAI – listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są raz w tygodniu, o ile w danym okresie zgłoszą się Kandydaci/Kandydatki do projektu.

 1. Zgłoszenia Kandydatów zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@krokwstronezmian.pl, osobiście lub listownie na adres: Punkt Aktywnej Integracji, 02-797 Warszawa, Al. Ken 18/4b.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  w wersji papierowej w Punkcie Aktywnej Integracji oraz w wersji elektronicznej w sekcji: DOKUMENTY PROJEKTU
 3. Ocenie podlegać będą kryteria formalne:
 • poprawnie wypełniony formularz;
 • przynależność do grupy docelowej;
 • miejsce zamieszkania;

W ramach kryteriów formalnych punkty dodatkowe zostaną przyznane:

 • osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – + 10 pkt
 • osobom doświadczającym wielokrotnego wykluczenia – +8 pkt
 • osobom zamieszkującym gminy Województwa mazowieckiego poniżej progu defaworyzacji wg. Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego – +6 pkt
 • osobom z niepełnosprawnością – +5 pkt
 • kobietom – + 4 pkt
 • osobom bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy – + 2 pkt

oraz merytoryczne:

 • rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz rozmowy – ocena motywacji do udziału w projekcie i stan przydatności wsparcia do potrzeb kandydata w skali od 0 do 10 punktów otrzymane od każdego z oceniających.
 1. Do Projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, priorytetowo będą traktowane osoby należące do jednej z poniższych grup i spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • Osoby korzystające z PO PŻ
 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Kobiety
 1. W ramach rekrutacji zostaną sporządzone oddzielne listy rankingowe dla kobiet i mężczyzn.
 2. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, zrezygnuje, na powstałe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 3. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

135 (w tym 81 kobiet)

2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu

29 (w tym 18 kobiet)

3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

40 (w tym 24 kobiet)

4

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)

34 %

5

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa)

25%

6

Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)

34%

7

Odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej

12%

8

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji społecznej

150 (w tym 90 kobiet)

9

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji edukacyjnej

150 (w tym 90 kobiet)

10

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji prozatrudnieniowej

150 (w tym 90 kobiet)

11

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

150 (w tym 90 kobiet)

12

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

15 (w tym 8 kobiet)

13

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których opracowano w projekcie indywidualną ścieżkę reintegracji realizowaną na podstawie umowy na wzór kontraktu socjalnego

150 (w tym 90 kobiet)

 

 

Kategorie
Uncategorized

Pełny portfel

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Pełny portfel”, którego celem jest wsparcie osób dorosłych, pozostających bez zatrudnienia w zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania własnymi pieniędzmi.

 

To, ile mamy pieniędzy w portfelu nie zależy tylko od poziomu naszych zarobków, ale też od tego, jak tymi pieniędzmi gospodarujemy. Ktoś kto zarabia dużo, może ledwo wiązać koniec z końcem, ktoś inny – znacznie mniej, i mimo wszystko mieć nad swoimi pieniędzmi pełną kontrolę.

 

Fundacja Innowacja i Wiedza stworzyła kompleksowy kurs „Pełny portfel”, który w przystępny sposób pomoże odkryć proste sposoby, zasady i narzędzia pozwalające zapanować nad własnym budżetem i poczuć się bezpiecznie w świecie finansów. 

 

Aby wziąć udział w projekcie, należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o planowanych działaniach oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który znajduje się poniżej:


Formularz zgłoszeniowy

 

Dla osób, które nie mogą wypełnić formularza on-line, istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu w 2 poniższych formach:

 

1. Wypełnienie formularza w formacie word: dokument należy wypełnić czytelnie (najlepiej komputerowo), następnie podpisać wszystkie dokumenty i ich skany (może być w formie zdjęcia) wysłać na adres: pelnyportfel@fiiw.pl. Formularz dostępny w zakładce „Dokumenty”.

2. Wypełnienie formularza w formie papierowej: formularz wraz z załącznikami dostępny jest w formie druku w biurze Fundacji Innowacja i Wiedza: al. KEN 18 lok. 4b w Warszawie (stacja Metro Kabaty), od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-17.00

3. W wyjątkowych sytuacjach, które nie są zależne od kandydata/kandydatki, istnieje możliwość wypełnienia formularza telefonicznie, a następnie podpisanie formularza osobiście w biurze Fundacji, w najkrótszym możliwym terminie. Aby skorzystać z tej formy, należy zadzwonić pod numery: 730 – 210 – 159 lub 730 – 210 – 161

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Fundacja Innowacja i Wiedza testuje model wsparcia “Pełny portfel” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu “Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest dostarczenie wiedzy o zarządzaniu finansami osobistymi oraz podniesienie poziomu umiejętności podstawowych dla min. 60 mieszkańców Polski, pozostających bez zatrudnienia i o niskich dochodach, co umożliwi im budowanie pozytywnych zachowań w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym i podejmowania świadomych decyzji finansowych poprzez uczestnictwo w kursie on-line ‘Pełny portfel’ oraz konsultacjach z ekspertami.

Okres realizacji 01.01.2021r. – 31.01.2022r.

Wartość grantu: 669 963,00 zł

Wkład ze środków europejskich wynosi: 631 708,81 zł

Projekt kierowany jest do osób dorosłych – powyżej 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia. Z projektu szczególnie skorzystają osoby o niskich dochodach, posiadające dzieci, osoby niepełnosprawne i zamieszkujące tereny wiejskie. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób.

Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcą:

 • poprawić swoją sytuację finansową,
 • nauczyć się zarządzać własnym budżetem,
 • zmotywować siebie i swoich bliskich do racjonalnego wydawania pieniędzy, 
 • dowiedzieć jak uchronić się przed nieuczciwymi praktykami finansowymi,
 • zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe w świecie realnym i cyfrowym, 
 • wyjść z zadłużeń i spirali kredytów, 
 • nauczyć się oszczędzać bez wyrzeczeń, 
 • mądrze korzystać z produktów finansowych (pożyczki, kredyty, lokaty, itp.)

Projekt zakłada realizację następujących działań:

Wsparcie edukacyjne

Wsparcie edukacyjne ukierunkowane jest na rozwój umiejętności podstawowych oraz kompetencji społecznych w zakresie edukacji finansowej, realizowanych w formie indywidualnej i grupowej.

Wsparcie edukacyjne zakłada realizację:

a. Kursu on-line składającego się z modułów tematycznych:

 • Budżet domowy
 • Rozsądne pożyczanie
 • Oszczędzanie praktycznie
 • Bezpieczeństwo finansów w sieci
 • Prawa konsumenta
 • Cele finansowe, formy wsparcia i motywacja

b. Warsztatu obsługi platformy e-learningowej (5 grup x 16 godzin szkoleniowych) – dla Uczestników/czek, którzy/re zgłoszą taką potrzebę

c. Wsparcia e-nauczyciela (średnio 6 godz./osobę)

d. Warsztatu kompetencji społecznych (5 grup x 16 godzin szkoleniowych)

Wsparcie edukacyjne zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek testowania modelu na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

 

Wsparcie psychologiczne:

realizowane będzie w przypadku uzasadnionej potrzeby Uczestników/czek(średnio 2 godz./osobę).

 

Wsparcie doradcze specjalistów:

realizowane będzie w zależności od zdiagnozowanych potrzeb  Uczestników/czek modelu wsparcia:

 • doradca zawodowy (średnio 4 godziny/osoba)
 • coach ( średnio 2 godzin/osoba)
 • inni specjaliści (prawnik, pracownik socjalny, pedagog, itp.), w zależności od zdiagnozowanych potrzeb

Wsparcie w zakresie walidacji efektów uczenia się:

 • Walidacja to proces potwierdzający uzyskanie odpowiednich umiejętności i kompetencji po zakończeniu udziału we wsparciu edukacyjnym. Udział w walidacji jest dobrowolny.
 • Walidacja będzie odbywała się w formie indywidualnej rozmowy z Uczestnikiem/czką przy udziale 2 asesorów
 • Uczestnikom/czkom zostanie zagwarantowana poufność informacji na ich temat (dostęp mają tylko osoby uprawnione i ściśle związane z procesem walidacji), a także przeprowadzenie procesu z poszanowaniem indywidualnych predyspozycji i cech Uczestnika/czki,
 • Każdy/a Uczestnik/czka bez względu na wynik walidacji zostanie szczegółowo poinformowany o wynikach wraz z ich uzasadnieniem,
 • W przypadku negatywnego wyniku walidacji i po przedstawieniu uzasadnienia, Uczestnik/czka będzie miał/a prawo do odwołania się od tej oceny,
 • Każdy/a Uczestnik/czka będzie mogł/a skorzystać ze wsparcia doradcy walidacyjnego (średnio 2 godziny/osoba), który przekaże wszystkie szczegółowe informacje na temat procesu i warunków udziału w walidacji efektów uczenia się oraz na każdym etapie będzie wspierał Uczestników/czki w tym procesie.

Rodzaj wsparcia

Termin realizacji

Forma realizacji

Kurs e-learning Pełny portfel

Kurs dostępny od lipca 2021 do zakończenia projektu

Zdalna

Wsparcie psychologiczne

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

Wsparcie doradcy zawodowego

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

Wsparcie coacha

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

Wsparcie specjalistów: prawnik, pracownik socjalny, pedagog, i inni

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

Warsztaty z obsługi platformy e-learning

05.11.2021

ul. Kolejowa 8, Chełm

Warsztaty kompetencji społecznych

04.11.2021

ul. Kolejowa 8, Chełm

Proces walidacji efektów uczenia się

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

Biuro Projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 4b, 02-797 Warszawa

III piętro

czynne w godzinach 9:00-17:00

tel. +48 730 210 159; +48 730 210 161

pelnyportfel@fiiw.pl

Szanowni Państwo,

Fundacja Innowacja i Wiedza oraz Fundacja Obiektywna serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Pełny portfel”, którego celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zarządzania własnym budżetem.

Projekt kierowany jest do osób dorosłych – powyżej 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia. Z projektu szczególnie skorzystają osoby o niskich dochodach, posiadające dzieci, osoby niepełnosprawne i zamieszkujące tereny wiejskie.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają bezpłatny dostęp do kursu on-line, który w przystępny sposób pomoże odkryć proste sposoby oraz praktyczne wskazówki i narzędzia, aby zapanować nad własnym budżetem i podejmować świadome decyzje finansowe.

Każdy z uczestników będzie prowadzony przez e-nauczyciela, z którym wspólnie opracuje plan naprawy swoich finansów. Projekt oferuje wsparcie specjalistów z zakresu: doradztwa zawodowego wsparcia psychologicznego, prawnego oraz coachingu, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.pelnyportfel.fiiw.pl .

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:

730-210-159 lub 730-210-161
pelnyportfel@fiiw.pl
www.pelnyportfel.fiiw.pl 

 

Kategorie
Uncategorized

Projekt NOw

Zakończenie projektu NOw

Jeśli śledzicie naszego Facebooka to wiecie czym w ostatnim czasie żyliśmy 🙂

Dla pozostałych za chwilę więcej informacji na temat projektu i podsumowanie! 

Skontaktuj się z nami już teraz !

Kategorie
Uncategorized

2-gie urodziny Fundacji!

Świętujemy 2-gie urodziny!

Z tej okazji to my mamy dla WAS PREZENTY!

W ostatnim czasie dużo u Nas o łąkach kwietnych🌷💐🌾
I to właśnie mamy dla Was 🙂
WASZE PRYWATNE NASIONKA DO BALKONOWEJ ŁĄKI KWIETNEJ !!!

Od marca same prowadzimy działania na polu, gdzie posadziłyśmy łąkę kwietną 🙂
projekt nazywa się #obiektywnałąka

Jego początkiem jest stworzenie łąki kwietnej a następnie zapszczelenie jej, prowadzanie zajęć edukacyjnych oraz utworzenie miejsca, w którym zatrudniać będziemy osoby osadzone.

Jedyny koszt waszych nasion to koszt przesyłki 🙂

Możecie wybrać formę dostawy z poniższych:
List polecony ekonomiczny Poczta Polska 8,00 zł
Paczka ekonomiczna Poczta Polska 15,00 zł
Paczka polecona Poczta Polska 16,00 zł
Paczkomat InPost 15,00 zł

My już mamy swoją łąkę kwietną, a Ty?

 

Skontaktuj się z nami już teraz !